Dobré tipy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: infokv@seznam.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Kdo hledá najde

Středisko výchovné péče

Kategorie: Zpravodajství

Středisko výchovné péče v Karlových Varech

Kontakt:

Středisko výchovné péče Karlovy Vary
Sportovní 28
360 01 Karlovy Vary – Dolní Drahovice
Mob. ambulance: + 420 774 715 266
Mob. Internát: + 420 774 715 268
e-mail: svp@svpkvary.cz

www.svpkvary.cz

Středisko výchovné péče Karlovy Vary přesídlilo v roce 2017 z Myslbekovy ulice v Tuhnicích do Sportovní ulice v Drahovicích. Jeho působnost je regionální, je jediným zařízením tohoto druhu v Karlovarském kraji – poskytuje ambulantní péči a dobrovolné terapeuticky zaměřené pobyty dětem s výchovnými problémy a poruchami chování. Velmi intenzivně se věnuje i práci s rodinami těchto dětí. Cílem je prevence rizikového chování a minimalizace problémů již vzniklých.

 

Středisko výchovné péče v Karlových Varech je jediné speciální zařízení pro děti s výchovnými obtížemi v Karlovarském kraji, které poskytuje kromě ambulantní i pobytovou péči.

Toto středisko je součástí Dětského diagnostického ústavu v Plzni.

Základem péče střediska je poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem, u kterých je značné riziko poruch chování, i dětem s již rozvinutými poruchami chování, přičemž u těchto dětí není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova.

Středisko výchovné péče (SVP) je školské, preventivně výchovné zařízení a je v podstatě poslední institucí, která dětem – a jejich rodičům – může pomoci odvrátit hrozící nařízení ústavní výchovy či uložení výchovy ochranné.

Jako specifické zařízení poskytujeme ambulantní odbornou péči speciálně pedagogickou a psychologickou a můžeme doporučit i internátní péči formou dobrovolných dvouměsíčních pobytů ve svých prostorách.

Ambulantní oddělení poskytuje komplexní poradenské služby od informativní jednorázové konzultace až po komplexní vyšetření (psychologické, speciálně pedagogické a sociální) a dlouhodobé výchovné a terapeutické vedení klientů a jejich rodičů. Dále poskytuje krátkodobou a střednědobou terapeutickou péči, terapie individuální i skupinové, relaxaci, reedukaci i péči u dětí, které absolvovaly dobrovolný pobyt.

Služby jsou samozřejmě poskytované i zákonným zástupcům nezletilých klientů, středisko spolupracuje se školami, se školskými poradenskými zařízeními, s orgány sociálně právní ochrany dětí, se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení rizikového chování klientů.

Internátní oddělení především zajišťuje diagnosticko-terapeutické pobyty, které jsou určené především pro děti a mládež od druhého stupně školní docházky s výchovnými problémy různého charakteru. Rodiče hradí náklady spojené se stravou a ubytováním. Součástí pobytů je pravidelná školní docházka přímo v prostorách SVP, školní výuku vede zkušený speciální pedagog podle individuálního výukového plánu klienta.

Po vyučování mají děti bohatý odpolední program, součástí jsou volnočasové aktivity (např. střílení z luku, míčové hry, posilovna), zátěžová turistika (celodenní výlety), kulturní aktivity (poznávání nejen Karlových Varů), relaxace, psychosociální hry, preventivní programy (návštěva ekofarmy, hasičského sboru, psího útulku, výchovného ústavu), arteterapie.

Součástí pobytů jsou společné aktivity rodičů s dětmi – společně strávený víkendový den formou zážitkové pedagogiky. Rovněž rodičovské skupiny, které jsou pro všechny rodiče povinné, jsou pro práci na pobytovém oddělení i pro následnou post péči velmi významné.

Internátní oddělení nabízí také víkendové pobyty, které jsou zážitkově orientované. Cílovou skupinu tvoří děti prvního i druhé stupně základní školy. Jednotlivé víkendy jsou tematicky zaměřené a vytváří se tak například skupina starších dívek, kdy cílem víkendu je hlubší sebepoznání, zprostředkování většího náhledu na svou situaci nebo je tématem vztah matka – dcera. Nutnou částí programu je také relaxace či naučné výlety do okolí. Jinou skupinu pak tvoří děti mladšího školního věku, v tom případě je pak víkend orientován více na sport, soutěže a psychosociální hrátky.

 

 Počasí na výlet